ประกาศโรงเรียนบรบือวิทยาคาร ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔​ให้มีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามปกติ ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบรบือวิทยาคารปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ โดยจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามปกติ  และให้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขโดยเคร่งครัดอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019